Regulamin serwisu

Pojęcia

Antymuza.pl – to serwis muzyczny dostarczający codzienną dawkę wiadomości ze świata muzyki, koncertów, wydarzeń.

Użytkownik – każda osoba, nie będąca Firmą, która w jakikolwiek sposób korzysta z portalu Antymuza.pl

I. Zasady ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z portalu Antymuza.pl.
Korzystanie przez Użytkowników z portalu Antymuza.pl, z wyjątkiem zamieszczania reklam, jest bezpłatne.
Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych, rozwiązań technicznych i innych elementów portalu jak kod HTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript, przysługują portalowi Antymuza.pl.
Wszystkie przekazane przez Firmę do publikacji materiały stanowią jej własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich udostępniania osobom trzecim, kopiowania, powielania oraz wykorzystywania w celach innych niż informacyjne i na własny użytek bez uprzedniej zgody Firmy.
Użytkownik ma prawo przesyłania portalowi Antymuza.pl za pomocą maila kontaktowego dostępnego za pomocą właściwego linku znajdującego się w każdym wpisie lub prezentacji, wszelkich informacji o brakujących lub błędnych danych Firmy publikowanych na łamach portalu.

II. Ograniczenia i odpowiedzialność

Antymuza.pl nie ponosi odpowiedzialności za komentarze zamieszczane przez użytkowników na stronie.
Antymuza.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej.
Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie portalu. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio w przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę Antymuza.pl, w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek portalu lub dobre imię Antymuza.pl. W przypadku takiego postępowania po stronie Użytkownika, Antymuza.pl zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań zmierzających do naprawienia zaistniałej szkody.
Użytkownikowi korzystającemu z portalu Antymuza.pl zabrania się pobierania do wtórnego wykorzystywania w jakimkolwiek celu całości lub części bazy danych portalu Antymuza.pl
Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

III. Postanowienia końcowe

Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez właściciela portalu w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie internetowej portalu.
Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości.