Polityka prywatności

Dane jakie zbiera serwis?

Antymuza.pl – to serwis muzyczny dostarczający codzienną dawkę wiadomości ze świata muzyki, koncertów, wydarzeń.

Użytkownik – każda osoba, nie będąca Firmą, która w jakikolwiek sposób korzysta z portalu Antymuza.pl

I. Rejestracja

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z portalu Antymuza.pl.
Korzystanie przez Użytkowników z portalu Antymuza.pl, z wyjątkiem zamieszczania reklam, jest bezpłatne.
Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych, rozwiązań technicznych i innych elementów portalu jak kod HTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript, przysługują portalowi Antymuza.pl.
Wszystkie przekazane przez Firmę do publikacji materiały stanowią jej własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich udostępniania osobom trzecim, kopiowania, powielania oraz wykorzystywania w celach innych niż informacyjne i na własny użytek bez uprzedniej zgody Firmy.
Użytkownik ma prawo przesyłania portalowi Antymuza.pl za pomocą maila kontaktowego dostępnego za pomocą właściwego linku znajdującego się w każdym wpisie lub prezentacji, wszelkich informacji o brakujących lub błędnych danych Firmy publikowanych na łamach portalu.

II. Profil użytkownika

Antymuza.pl nie ponosi odpowiedzialności za komentarze zamieszczane przez użytkowników na stronie.
Antymuza.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej.
Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie portalu. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio w przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę Antymuza.pl, w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek portalu lub dobre imię Antymuza.pl. W przypadku takiego postępowania po stronie Użytkownika, Antymuza.pl zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań zmierzających do naprawienia zaistniałej szkody.
Użytkownikowi korzystającemu z portalu Antymuza.pl zabrania się pobierania do wtórnego wykorzystywania w jakimkolwiek celu całości lub części bazy danych portalu Antymuza.pl
Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

III. Postanowienia końcowe

Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez właściciela portalu w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie internetowej portalu.
Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości.